Avís legal

El present avís legal conté les normes d’ús de la web www.empresa.com que $EMPRESA (en endavant, el titular o responsable) com a titular de la mateixa, posa a disposició dels usuaris, amb la finalitat de proporcionar informació sobre els continguts, els serveis i/o el productes oferts pel titular o per tercers.


I. IDENTITAT DEL TITULAR DE LA WEB

En compliment del deure d’informació de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, informem als usuaris de les dades del titular de la web:

 • Responsable: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 • Domicili social: Ronda Universitat, 251, 4-3, 08007 Barcelona
 • Correu electrònic: xxxx@empresa.com
 • Telèfon: +34 932 555 555
 • NIF: J99999999
 • Registre mercantil: inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom xxxx, Foli xxxx, Fulla xxxx.
 • Nom de domini: www.empresa.com
 • Col·legiat nº: XXXXXXX
 • Número de telèfon de tarificació addicional XXX XXX XXX (Preu tarifa XXXX€)
 •  

II. CONDICIÓ D’USUARI I ACEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS

L’accés, la navegació i/o la utilització de la informació, els continguts, els serveis i/o els productes oferts a la web, li atribueix per aquest mateix fet el caràcter d’usuari, ja sigui persona física o jurídica, condició d’usuari sotmesa a l’acceptació prèvia, expressa, íntegra i sense reserves dels termes i condicions dels textos legals que consten en la web, consistents en:

 • L’Avís Legal: (incloure aquí enllaç)
 • La Política de Privacitat: (incloure aquí enllaç)
 • La Política de Cookies: (incloure aquí enllaç)
 • (SI N’HI HA) Les Condicions Generals de la Contractació i les Condicions Particulars de la Contractació: (incloure aquí enllaç)

Per això, el titular recomana a l’usuari que procedeixi a una lectura atenta dels termes i les condicions dels textos legals senyalats, als que pot accedir lliurement, així com imprimir, descarregar i guardar en format paper o electrònic en qualsevol moment.

Si l’usuari no estigués d’acord amb el contingut dels textos legals assenyalats, haurà d’abstenir-se d’accedir, navegar i/o utilitzar la informació, els continguts, els serveis i/o els productes oferts en la web.

L’accés a la web és gratuït, excepte en el relatiu al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés que hagi contractat l’usuari.


III. USUARI I CONTRASENYA

En general, l’accés, la navegació i/o la utilització de la informació, els continguts, els serveis i/o els productes oferts en la web, no exigeix el registre previ de l’usuari.

No obstant, és possible que la utilització o la contractació d’alguns dels serveis i/o productes de la web, es condicioni prèviament a la subscripció, al registre o a l’emplenament per l’usuari d’un formulari de registre, mitjançant una clau d’accés composta d’un codi d’usuari (login o ID) i una contrasenya (password), escollida lliurement pel propi usuari, per l’accés al compte.

Per això, en relació amb el procés de registre i amb el tractament de les dades personals que se li sol·liciten per l’accés al compte, els termes i condicions es defineixen en la política de protecció de dades personals accessible mitjançant el següent enllaç (incloure aquí enllaç).

L’usuari és l’únic responsable de la custòdia, ús diligent i manteniment de la confidencialitat de la clau d’accés (login o ID) i contrasenya (password), i del propi compte, i per això es compromet a fer un ús diligent d’aquesta, a mantenir-la sempre en secret, a no compartir-la i a protegir-la d’usos no autoritzats.

L’usuari accepta assumir la responsabilitat que procedeix per totes les activitats realitzades des del seu compte d’usuari utilitzant la seva clau d’accés.

L’usuari haurà de notificar al titular del web de manera immediatament i sense dilacions, qualsevol incident de seguretat relacionat amb l’accés o l’ús no consentit de la clau d’accés i/o del compte, així com de qualsevol violació de la seguretat com ara la pèrdua, el robatori o el possible accés per un tercer a aquesta, enviant un correu electrònic a la següent adreça de correu electrònic (xxxxx@empresa.com).

L’usuari registrat podrà donar-se de baixa en qualsevol moment perdent aquesta condició, així com els drets i dades associats al seu compte i als continguts d’aquest, mitjançant el següent enllaç (incloure aquí enllaç) o enviant un correu electrònic a la següent adreça de correu electrònic (xxxxx@empresa.com).

El titular de la web també podrà suspendre, suprimir el compte i/o donar de baixa a l’usuari registrat, finalitzant la relació establerta entre tots dos i perdent l’usuari els drets derivats de tal condició, les dades associades al seu compte i als continguts d’aquest, si incompleix l’avís legal o la resta dels textos legals.


IV. LES NORMES D’ÚS DE LA WEB

L’usuari es compromet a fer un ús adequat i de bona fe de la informació, els continguts, els serveis i/o els productes oferts pel titular o per tercers de conformitat amb la Llei, les bones pràctiques, l’ordre públic i el contingut de l’avís legal i dels textos legals.

De la mateixa manera, s’obliga a no utilitzar la pàgina web, la informació, els continguts, els serveis i/o els productes oferts amb fins o efectes il·lícits, nocius o contraris al contingut del present avís legal i a la resta de textos legals, o de manera lesiva per als interessos o drets del titular o de tercers.

Específicament amb caràcter enunciatiu, però no limitatiu, l’usuari s’obliga a no emprar-los per algun dels següents fins:

 1. Incórrer en activitats il·lícites, nocives, il·legals o contraries a les bones pràctiques i a l’ordre públic.
 1. Difondre informacions, continguts o opinions que afectin la dignitat de la persona, que siguin amenaçadores, difamatòries, vexatòries, insultants o discriminatòries per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició, entre altres, de caràcter racista, xenòfob, pornogràfiques, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans, que atemptin contra al joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública.
 1. Destruir, alterar, inutilitzar, interrompre, utilitzar fraudulentament o de qualsevol altra forma, danyar la informació, els continguts, els serveis i/o els productes de la web, així com instal·lar malware que causi alteracions o danys en la web.
 1. Utilitzar programes o dispositius per a eludir els controls, les mesures de seguretat o les contrasenyes implementades pel titular.
 2.  

V. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

1.- L’usuari reconeix que aquesta web és propietat del titular, qui és l’autor o té la corresponent llicència sobre la informació, els continguts, els serveis i/o els productes oferts pel titular o per tercers, això és, i a títol merament enunciatiu i sense limitació sobre els següents:

 1. Els signes distintius com ara la marca, els noms comercials i els logotips.
 1. L’aspecte, la presentació, el “look and feel”, les combinacions de color i de disseny.
 1. El codi font, el codi objecte, els programes informàtics, els productes multimèdia, les bases de dades i altres elements necessaris per al seu funcionament.
 1. Els textos, comentaris, missatges, imatges, gràfics, dibuixos, dissenyes, sons, àudios, vídeos i fotografies.

2.- L’accés per l’usuari a la informació, els continguts, els serveis i/o els productes oferts pel titular, no implica ni suposa per part d’aquest cap mena de renúncia sobre aquests, ni la transmissió, cessió total o parcial o llicència d’aquests drets de propietat intel·lectual i industrial, ni confereix a l’usuari cap dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució, comunicació pública o transformació sobre aquests, sense la prèvia i expressa autorització per escrit del titular d’aquests drets.

3.- Queda expressament prohibida la reproducció, la distribució, la transformació i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, així com la modificació, alteració o descompilació de la totalitat o part de la informació, els continguts, els serveis i/o productes oferts pel titular, amb finalitats comercials o no, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic sense la prèvia autorització per escrit del titular.

4.- S’autoritza a l’usuari a accedir, visualitzar, utilitzar, imprimir, descarregar i emmagatzemar la informació, els continguts, els serveis i/o els productes oferts pel titular exclusivament per al seu ús personal, privat i no lucratiu, això és sense finalitats comercials, sempre que es mantingui la indicació sobre l’origen i l’autoria dels mateixos i el símbol del copyright i/o notes de propietat industrial dels seus titulars, pel que l’usuari es compromet a no suprimir o alterar les mencions com copyright, © y TM.

5.- Les aportacions de l’usuari que remeti o comparteixi amb el titular, com ara idees, projectes, propostes, continguts, opinions, etc. per qualsevol mitjà, format o tecnologia, ja sigui escrita, oral, sonora, audiovisual, per correu electrònic, fax, correu postal, xarxes socials o de qualsevol altre mitjà, atorga al titular de la web i per aquest mateix fet sobre les citades aportacions, sense necessitat de posteriors requisits addicionals, una llicència gratuïta, amb caràcter no exclusiu, mundial, per a tots els idiomes i per tot el temps que permeti la legislació vigent per a utilitzar-la i explotar les aportacions per a qualsevol finalitat o propòsit, incloent, amb caràcter enumeratiu i no limitatiu els drets d’explotació, la fixació, la reproducció, la distribució, la comunicació pública, la transformació i la traducció o digitalització, així com la posada a disposició del públic, la explotació comercial, en qualsevol format, mitjà o tecnologia actualment coneguda o que puguin conèixer-se en el futur, en tot o en part de tals aportacions, llicència que inclourà l’autorització per a incorporar-los i comercialitzar-los en qualsevol mena de suports.

Igualment, l’usuari atorga el dret a cedir i/o subllicenciar aquestes aportacions a tercers, sense que això pugui entendre’s com a lesió del dret moral de l’autor de les mateixes.

L’usuari respondrà de l’autoria i originalitat de les seves aportacions, així com de l’exercici pacífic de l’ús de les mateixes, pel que l’usuari es fa responsable que les seves aportacions no infringeixin drets de tercers ni vulnerin qualsevol normativa vigent de propietat intel·lectual, industrial o de secrets empresarials, ni que es tracti d’informació confidencial o secreta protegida per pactes contractuals.

L’usuari a més assumeix l’obligació de mantenir al titular i/o als seus representants, socis, gerents, apoderats, treballadors, etc. indemnes i lliures de tota responsabilitat que pogués derivar de l’exercici d’accions, judicials o no, que tinguessin la seva causa en la transgressió dels drets de tercers o de la legislació vigent relacionada amb les aportacions.

A efectes de preservar els possibles drets de propietat intel·lectual i industrial o de secrets empresarials, en el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que s’ha produït una violació dels seus legítims drets per l’ús d’una informació, contingut, serveis i/o els productes en la web, haurà de notificar aquesta circumstància, per escrit, a xxxx@empresa.com indicant:

 1. Les dades de caràcter personal identificatius del interessat titular dels drets presumptament infringits.
 1. Els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació a la web.
 1. L’acreditació de l’existència, titularitat i vigència dels citats drets de propietat intel·lectual.
 1. La declaració expressa en la qual l’interessat es responsabilitzi de la veracitat de les dades i informacions facilitades en la notificació a què es refereix aquest punt.

VI. POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DADES PERSONALS

A través d’aquest lloc web es tracten dades personals dels usuaris, pel que és necessari que l’usuari prèviament llegeixi atentament la política de protecció de dades personals que consta en el següent enllaç (incloure aquí enllaç), així com les diferents clàusules informatives que acompanyen a cadascun dels diferents formularis habilitats per a la recollida de dades personals.

S’informa que, en qualsevol cas, les dades de caràcter personal recaptades mitjançant la present pàgina web seran tractades en compliment del que es preveu en el Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal 2016/679 i en la legislació espanyola aplicable, la Llei 3/2018.


VII. POLÍTICA DE COOKIES

La política de cookies del titular consta en el següent enllaç: (incloure aquí enllaç)


VIII. POLÍTICA D’ENLLAÇOS

El titular posa a la disposició dels usuaris enllaços o “links” a efectes purament informatius, però sense que conegui, controli, avali o recomani els continguts, productes o serveis facilitats pels llocs web als que s’estableixen enllaços.

Per això, el titular no assumeix cap responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web a la qual s’estableix un enllaç des d’aquest lloc web.

Qualsevol persona que vulgui incloure dins de la seva pàgina web un enllaç cap el lloc web del titular, haurà de complir les condicions següents:

 1. El link només es permetrà a la pàgina web d’inici, això és www.empresa.com estant per tant prohibits els links profunds i els frames.
 1. No es realitzaran amb l’enllaç, manifestacions o indicacions falses, incorrectes o denigratòries, ni contraries a la llei, la moral o els bons costums, sobre el titular, la informació, els continguts, els serveis i/o els productes oferts ni els seus directius ni empleats.
 1. No s’autoritzen enllaços des de pàgines que afectin a la dignitat de la persona, que siguin amenaçadores, difamatòries, vexatòries, insultants o discriminatòries per raons de sexe, raça, religió, creences, edat o condició, entre altres, de caràcter racista, xenòfob, pornogràfics, d’apologia al terrorisme o atemptatori contra els drets humans, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública.
 1. L’establiment d’un enllaç no suposa que s’estableixi o existeixi algun tipus de vincle o de relació jurídica entre totes dues parts.

IX. SEGURETAT

(Per a empreses de hosting, serveis d’internet, etc.)

Llei 34/2002, article 12 bis (Obligacions d’informació sobre seguretat).

L’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són enterament fiables i que per tant, el titular no pot garantir la inexistència de malware o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (software i hardware) de l’usuari.

Per a potenciar l’ús d’Internet de manera segura i per a evitar situacions fraudulentes de robatori i suplantació d’identitat de l’usuari, és important tenir en compte les següents recomanacions de seguretat que l’usuari ha d’aplicar:

 1. En cap cas el titular de la web ni cap treballador, col·laborador o proveïdor sol·licitarà a l’usuari, ni per telèfon, SMS, WhatsApp, correu electrònic, etc., la clau d’accés (login o ID i la contrasenya o password), el DNI, NIE o passaport, ni altres dades com ara targetes de crèdit, números de la Seguretat Social, etc.
 1. L’usuari ha de desconfiar davant d’una sol·licitud d’aquest tipus, i en cap cas ha de respondre, obligant-se a contactar immediatament amb el titular de la web a través del telèfon del Responsable (XXX XXX XXX).
 1. L’accés a la web del titular ha de fer-se teclejant directament l’adreça o URL en el navegador, sent desaconsellable fer-ho mitjançant un enllaç, un correu electrònic o una pàgina web que no sigui de confiança.
 1. És necessari tenir activat un antivirus, així com instal·lar totes les actualitzacions dels navegadors i altres programes utilitzats per l’usuari.

X. PUBLICITAT

Aquesta pàgina web pot albergar continguts publicitaris o estar patrocinada.

Els anunciants i patrocinadors són els únics responsables d’assegurar-se que el material remés, per a la seva inclusió en el lloc web, compleix la normativa que en cada cas pugui ser d’aplicació.

El titular no serà responsable de qualsevol error, omissió, inexactitud o irregularitat que puguin incloure els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

En tot cas, per a interposar qualsevol reclamació relacionada amb els continguts publicitaris inserits en aquest lloc web, poden dirigir-se a la següent adreça de correu electrònic xxxx@empresa.com.


XI. XARXES SOCIALS

NOTA: aquest apartat ha d’adaptar-se a aquells supòsits en què el titular accedeixi i tracti dades personals del perfil de l’usuari de la xarxa social, en termes del RAT (Registre d’Activitats de Tractament).

El titular utilitza les xarxes socials per a publicitar els seus serveis i/o productes.

L’usuari podrà unir-se als grups que el titular té en diferents xarxes socials, de tal manera que quan es faci seguidor o fan d’aquestes, accepta les condicions d’ús i política de privacitat de la xarxa social en qüestió, així com l’avís legal i la resta de textos legals del titular de la web.

Els comptes corporatius de les xarxes socials del titular són els següents:

 • Facebook:
 • LinkedIn:
 • Twitter:
 • YouTube:
 • Instagram:
 • Otras:

XII. XATS I FÒRUMS

El titular disposa de diverses àrees per a la participació dels usuaris (fòrums, xats, etc.), sense que el titular participi de cap manera en aquestes.

L’usuari és l’únic responsable dels comentaris, aportacions o opinions publicades, pel que el titular no serà responsable de les mateixes en cap cas.

El titular es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin l’avís legal i la resta de textos legals, així com suspendre o donar de baixa a l’usuari.


XIII. MENORS D’EDAT

El titular dirigeix els seus serveis a usuaris majors de 18 anys, pel que els menors d’aquesta edat no estan autoritzats a utilitzar els serveis i/o productes oferts.


XIV. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RÈGIM DE RESPONSABILITAT

L’usuari accepta que l’accés a la web i l’ús de la informació, els continguts, els serveis i/o els productes oferts en aquesta, es duu a terme sota la seva única i exclusiva responsabilitat, sense que el titular pugui garantir:

 1. Que la informació sigui exacte, completa, actualitzada o útil.
 1. L’adequada velocitat d’accés, la disponibilitat i continuïtat del funcionament de la web.
 1. L’absència de virus ni d’altres elements que puguin produir alteracions.

El titular exclou, amb tota l’extensió permesa per l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin haver-se o estiguin relacionats amb la informació, els continguts, els serveis i/o els productes oferts a la web, així com a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament de la web.

El titular de la web en compliment del que es disposa en l’art. 11 i 16 de la Llei 34/2002, col·laborarà de manera activa en la retirada o en el seu cas, bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació aplicable, els drets de tercers o siguin contraris a la moral o a l’ordre públic.

L’usuari assumeix que el titular, en el seu cas, podrà posar en coneixement de les autoritats administratives o judicials aquells fets que poguessin ser constitutius d’una activitat il·lícita o nociva, sense necessitat de comunicar-ho prèviament a l’usuari, així com perseguir l’incompliment del present avís legal i de la resta de textos legals, exercint totes les accions que li pogueren correspondre en dret.


XV. FORÇA MAJOR

Sense perjudici de l’anterior, el titular no serà responsable dels retards o fallades que es produïssin en l’accés, funcionament i operativitat de la web, de la informació, els continguts, els serveis i/o els productes, així com tampoc de les interrupcions, suspensions o el mal funcionament d’aquesta, quan tinguessin el seu origen en averies produïdes per catàstrofes naturals com terratrèmols, inundacions, llamps o incendis, situacions de força major, situacions d’urgència extrema com ara virus, pandèmies, guerres, operacions militars, disturbis civils, vagues, tancaments patronals o qualsevol altra situació de força major o cas fortuït.


XVI. INTERRUPCIÓ, SUSPENSIÓ I CANCEL·LACIÓ

El titular del web realitza tots els esforços raonables per a garantir l’accessibilitat i disponibilitat de la web durant tots els dies de l’any.

No obstant, es reserva el dret a interrompre, bloquejar, suspendre i/o cancel·lar l’accés a la informació, els continguts, els serveis i/o els productes de la web sense necessitat de preavís, en qualsevol moment, entre altres per les següents raons:

 1. Causes de seguretat, tècniques, operatives, de manteniment o de força major.
 1. Si el web és utilitzat de manera fraudulenta o abusiva.
 1. Per incompliment per part de l’usuari de l’avís legal i la resta de textos legals.

XVII. MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS DE L’AVÍS LEGAL

Els termes i condicions de l’avís legal i de la resta de textos legals són els vigents des de la data de l’última actualització, estan subjectes a canvis i actualitzacions de manera continuada, pel que la versió publicada pot ser diferent a cada moment en què l’usuari accedeixi a la web.

El titular de la web podrà en qualsevol moment addicionar, actualitzar, modificar o suprimir els termes i condicions de l’avís legal i de la resta de textos legals, modificacions que entraran en vigor des de la seva publicació a la web, sent aplicables a tots els usuaris des d’aquesta data i d’ara endavant.


XVIII. LLEI APLICABLE, JURISDICCIÓ I COMPETèNCIA

El present avís legal i la resta de textos legals es regiran i interpretaran de conformitat amb la legislació espanyola, a la qual totes dues parts es sotmeten de manera expressa i que serà per tant l’única llei aplicable.

Per a la resolució de tots els litigis, discrepàncies, controvèrsies, qüestions o reclamacions resultants directa o indirectament de la interpretació, compliment o incompliment, execució, resolució o nul·litat del present avís legal i la resta de textos legals, ambdues parts, acorden sotmetre’s a la jurisdicció i competència dels Jutges i Tribunals del domicili del consumidor i usuari, sempre que el mateix estigui situat en territori Espanyol i actuï en condició de consumidor i usuari.

En cas contrari, la submissió serà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de (incloure aquí la ciutat on estigui domiciliat el titular de la web), Espanya.

NOTA: és important portar un control de les versions publicades del avís legal i de les seves modificacions i per tant publicar al peu d’aquestes, tant el número de versió com la data de l’última actualització, així com guardar de manera segura per part del titular les dates i els continguts de les versions publicades per si fos necessari acreditar el contingut en una data determinada.

Versió XXX (Data de publicació XX/XX/XXXX)

Tots els drets reservats © (dades del titular, any i ciutat)

Logo CIVICAi

© 2024 CIVICAi.cat