Governança

L’Associació CIVICAi està formada pels associats, persones físiques majors d’edat que, de manera lliure i voluntària, tinguin interès en les seves finalitats. Els associats formen l’Assemblea General, que és l’òrgan sobirà de l’associació. El dia 30 de març de 2023 els associats es constituïren en Assemblea General constituent i acordaren l’estructura i governança de CIVICAi cat que s’iŀlustra en el diagrama següent:

El Consell de Direcció regeix, administra i representa l’associació. Componen aquest òrgan coŀlegiat:


o President: Manel Sanromà
o Secretària General: Dolors Setó
o Tresorer: Jaume Batlle
o Vocal: Àlex Arenas
o Vocal: Clara Brull
o Vocal: Eudald Carbonell
o Vocal: Josep Casanovas
o Vocal: Arnau Gàllego
o Vocal: Anna Gispert
o Vocal: Eduard Salvador
o Director Divisió d’Educació i Formació: Miquel Àngel Prats
o Director/a Divisió d’Empresa i Talent: Oriol Mascareñas
o Director Divisió d’Ètica i Drets: César Rosales
o Director Divisió de Govern i Administració: Jordi Masias
o Directora Divisió d’Innovació: Chelo Fernández
o Directora Divisió de Salut Comunitària i Benestar: Alicia Cañellas
o Directora Divisió d’Universitats i Recerca: Dolors Puigjaner
o Directora Divisió de Cultura i Arts: Anna Gispert
o Directora Divisió de Medicina i Atenció Clínica: Meritxell Arenas
o Directora Divisió de Tecnologia i Societat: Àurea Rodríguez
o Director/a Divisió d’Arquitectura i Ciutat: Vacant
o Director/a Divisió de Comunicació i Mitjans: Tomàs Cascante
o Director del Comitè Editorial: Ramon Palacio
o President del Consell Social: Roger Serra
o Vicesecretari general i vicepresident: Francesc Giralt


El Consell Electoral i de Conflictes, organitza i supervisa les eleccions, i vetlla per la transparència de tots els processos democràtics interns. Un dels seus membres tindrà la funció de síndic/a de l’Associació.


o Síndica de l’associació: Gemma Marfany


El Secretariat exerceix la direcció executiva de l’associació, per delegació del Consell de Direcció, incloent-hi la gestió pressupostària i de la comptabilitat, a càrrec del tresorer, la contractació dels empleats que l’associació pugui tenir. També assumeix la gestió de tots els serveis, la capacitat per dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir ajuts, l’ús de locals o edificis, i la capacitat per crear i suportar entre d’altres el Comitè Electoral i de Conflictes, el Consell Social i el Consell de Capítols. Componen aquest òrgan col·legiat la Secretària General, el Vicesecretari General, i el tresorer, juntament amb voluntaris i voluntàries que donen suport a les àrees següents:

SINDICATURA

o Rosa Siurana

 

LEGAL

o Ramon Arnó

o Josep Lluís Comas

 

CONSELL SOCIAL

o Meritxell Alavedra

o Daniel Condeminas

o Joan Francesc Gras

o Loreto Rubio

COMUNICACIÓ I XXSS
o Cinta Bellmunt
o Meius Ferrés
o Joan Francesc Gras
Envia correu

 

COMITÈ EDITORIAL I DE COORDINACIÓ DE PROJECTES

o Maria-Josep Altés

o Jordi Planas

 

TIC

o Pep Masoliver

Logo CIVICAi

© 2023 CIVICAi.cat